Шкільне методичне об'єднання вчителів точних та природничих наук
Керівник ШМК

Свідзінська Тетяна Павлівна

вчитель фізики


Робота нашої кафедриПлан роботи ШМК на 2019-2020 н.р.


І. Підвищення кваліфікації вчителя, організація самоосвіти

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Ознайомлення з нормативними документами з питань організації навчально-виховного процесу

 

Вересень

Свідзінська Т.П.

2

Обговорення навчальних планів та програм з предметів точних та природничих наук,  рекомендації МОН України щодо викладання цих предметів.

 

Вересень

Свідзінська Т.П.

3

Проведення предметних декад з предметів точних та природничих наук.

 

Листопад-березень

Всі вчителі кафедри

4

Обговорення методів роботи з учнями 5-9  класів з предметів точних та природничих наук.

 

Вересень-листопад

Всі вчителі кафедри

5

Підготовка до проведення предметних олімпіад

 

 Вересень-жовтень

Всі вчителі кафедри

6

Круглий стіл «  Шляхи формування в учнів мотивації до навчання ».

 

Жовтень

Платонова О.М.

Свідзінська Т.П.

Симоненко А.В.

Буткеєва Н. А.

 

7

Підготовка до проведення відкритих інтегрованих та бінарних  уроків

На протязі року

Всі вчителі кафедри

8

Огляд нової методичної літератури

Жовтень

Симоненко А.В.  

9

Обговорення   критеріїв оцінювання (5-класи).

 

Вересень- грудень

 Назаренко К. В.

10

Аналіз проведених предметних олімпіад

 

Жовтень

  

Свідзінська Т.П.

11

Обговорення нав планів та програм з предметів   молодих вчителів з вчителями наставниками

 

Вересень-жовтень

 

Назаренко К. В.

Платонова О. М.

 

ІІ. Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Складання електронної картотеки авторських уроків з використанням інформаційних технологій

На протязі року

Всі вчителі кафедри

2

Взаємо відвідування і обговорення уроків  вчителів точних та природничих наук

Жовтень-квітень

Всі вчителі кафедри

3

Підготовка та участь у  шкільних пед. радах  

На протязі року

Всі вчителі кафедри  

3

 Презентація власних сайтів та блогів вчителів точних та природничих наук

   

На протязі року

Всі вчителі кафедри

4

 Робота вчителів з самоосвіти

( Захист методичних проблем над якими працюють педагоги)

 

Вересень- травень

Всі вчителі кафедри

5

Підготовка та участь у методичному семінарі «  Інноваційні технології навчання на уроках »

 

січень

 

 

 

 

Всі вчителі кафедри

6

Проведення «Математичних посиденьок» з теми «Бінарні уроки – шлях реалізаціі інтегрованого навчання »

 

лютий

Платонова О.М.

Назаренко К. В.

Свідзінська Т.П.

Паровенко Н.ЄЕ.

7

Педагогічна майстерня

«Застосування творчих завдань з метою формування в учнів творчого мислення на уроці»

 

Січень- лютий

Всі вчителі кафедри

Психолог

9

Огляд новинок методичної літератури

 

Січень

Лисиця Н. Г.

 

ІІІ. Вивчення рівня знань, умінь та навичок учня, вивчення рівня розвитку учнів

 

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

Проведення шкільного туру олімпіад з предметів точних та природничих наук

Вересень-жовтень

Всі вчителі кафедри

2

Проведення предметних декад з предметів точних та природничих наук

Листопад-грудень

Всі вчителі кафедри

3

Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт з предметів точних та природничих наук

Травень

 

Всі вчителі кафедри

4

Методична панорама «Соціалізація особистості учня при викладанні предметів точних та природничих наук в умовах Нової української школи: творчі родзинки » ,(з досвіду роботи вчителів кафедри)

Березень

 

Лисиця Н.Г.

Ривкіна К.Є.

Платонова О. М.

5

Огляд новинок методичної літератури,

« Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час навчання »

Квітень

Платонова О.М.

6

Участь у районному турі олімпіад з предметів точних та природничих наук

 

Всі вчителі кафедри

7

Участь у  всеукраїнських та міських  учнівських  конкурсах -   «Кенгуру», «Левеня»

Жовтень-травень

Всі вчителі кафедри

 

8

Робота по підготовці учнів 9 – х класів  до ДПА   

 

ІІ-семестр

 Назаренко К. В.

9

Складання методичних рекомендацій щодо ДПА   

Квітень

Платонова О. М.

Назаренко К. В.

 

10

Аналіз роботи ШМК за рік та  обговорення орієнтовного плану роботи на новий навчальний рік

 

Травень-червень

Свідзінська Т.П.

Всі вчителі кафедри

 

 


Засідання ШМК            ШМК вчителів точних та природничих 

                наук -  круглий стіл (Математичні посиденьки )       

 за темою

 «Шляхи вдосконалення методики сучасного уроку»
Що таке мета і завдання уроку?

 

Мета – це прогнозований, наперед запланований результат діяльності, спрямованої на перетворення якогось об'єкта. В педагогічній діяльності об'єктом перетворення є діяльність учня, а результатом – рівень освіченості, розвитку і вихованості учня. Тому мета уроку визначається у відповідності з метою і завданнями навчання й освіти як системи більш високого порядку і не може передбачати лише передачу учням готових знань, як-то: "вивчити такий-то обсяг нового матеріалу", "повторити такі-то розділи програми" тощо.

Мета уроку в сучасній школі повинна відзначатися конкретністю, чіткістю, логічністю, визначеністю засобів досягнення, трансформацією в конкретні дидактичні завдання. Наприклад, мета уроку "Теорема про три перпендикуляри" досить складна. Для ЇЇ досягнення необхідно продумати і вирішити три найважливіші дидактичні завдання: актуалізувати попередні знання, уміння, навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; сформувати в учнів нові поняття і способи дій; організувати застосування учнями знань і досвіду діяльності з метою формування у них нових навчальних і пізнавальних умінь і навичок, нового досвіду пізнавальної діяльності.

Дидактичні завдання в цілісній структурі уроку є найважливішим і основним засобом досягнення мети і умовою конструювання способу дій як учителя, так і учня. Ієрархію дидактичних завдань уроку можна представити в такому вигляді:

Освітні завдання. Удосконалення змісту освіти: засвоєння знань про Всесвіт і способів діяльності; засвоєння досвіду здійснення типових дій; засвоєння досвіду творчої діяльності; засвоєння системи емоційно-ціннісних відношень.

Розвиваючі завдання. Розвиток психологічних процесів і стану особистості: уваги(стійкості, інтенсивності, концентрації, довільної і мимовільної, обсягу і розподілу та ін.); сприймання (предметності, цілісності, стабільності, винахідливості); мислення (наочно-дійового, образного, теоретичного і практичного, ініціативи, репродуктивної творчості); пам'яті (механічної, оперативної, довільної і мимовільної; відчуттівуявленьемоційпіднесенняіндивідуальних особливостей (загальних і спеціальних), волівольових якостейпотреб (матеріальних і духовних; інтелектуальних і естетичних відчуттів); формування характеру.

Виховні завдання. Формування системи моральних відношень особистості до світу. Формування ставлення до: а) ідеології і політики (ідейно-політичне виховання); б) суспільстваБатьківщини-Українидержави (патріотичне і правове); в) рідного краю, культури, мови (виховання національної самосвідомості); г) людей усього світу(виховання інтернаціоналізму, гуманізму, формування почуття жителя планети Земля, форм планетарного мислення); д) діяльності (громадської, політичної, пізнавальної, праці, формування суспільно-політичної активності, культури навчальної праці, трудове виховання); е) результатів діяльності (економічне виховання); є) мистецтва (естетичне виховання, формування духовних потреб); ж) природи (екологічне виховання); з) самого себе (почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання); и) інших людей (формування колективістської спрямованості особистості, милосердя); і) сексуальної культури (статеве виховання); й) здоров'я (фізичний розвиток, санітарно-гігієнічне виховання).

Для сучасного уроку характерними ознаками є:- гуманітарний потенціал і гуманізація навчання;- варіативність і гнучкість структури уроку;- спрямованість уроку  на особистість учня;- системний підхід до архітектури уроку та процесу навчання;- спрямованість уроку на головне – генералізація навчання;- повне засвоєння нового матеріалу на уроці;- оптимізація форм роботи на уроці;- економія часу в шкільному навчанні.Сучасний урок – це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з нами. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. У  підготовці до уроку виділяють три етапи:Діагностичний, що передбачає вивчення особливостей та інтересів учнів, їх  рівня  підготовки до уроку, аналіз навчального матеріалу.Прогнозування, який включає вибір  найбільш оптимальної стратегії навчання  учнів і оцінку різних варіантів проведення уроків у контексті  обраної стратегії.Планування, що має на меті створення  плану та програми управління  навчальною діяльністю учнів. Складання плану уроку передбачає три стадії:

-         вивчення мети;

-         розробку дидактичної  моделі процесу;

-         визначення структури уроку.


Робота в методичних лабораторіях