ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ

 

 Аналіз роботи КЗШІ І-ІІ ступенів №1

за 2017/2018 навчальний рік та завдання на 2018/2019 навчальний рік

 Методична робота з педагогічними кадрами  КЗШІ І-ІІ ступенів №1 у 2017/2018 навчальному році проводилась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції нової української школи, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), документів та урядових рішень у галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 30.08.2017 №293 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста Кривого Рогу в 2017/2018 навчальному році», наказу КЗШІ №1 від 22.09.2017 № 303 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками КЗШІ І-ІІ ступенів №1 в 2017/2018 навчальному році», методичних рекомендацій комунального вищого навчального закладу «Дніпровська академія неперервної освіти», підвищення фахового рівня педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх готовності до інноваційної діяльності, створення необхідних умов для навчання та виховання школярів.

Методична служба школи виконувала основні завдання:

1.забезпечення науково-методичного супроводу роботи педколективу над методичною проблемою «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи» в рамках реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап);

2.забезпечення якісних організаційно-методичних умов упровадження нових Державних освітніх стандартів, здійснення профільного навчання, реалізація державних цільових програм;

3.підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку;

4.використання гнучких моделей управління загальноосвітнім закладом;

5.координація впровадження інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій в управлінську, методичну діяльність, навчально-виховний процес та підвищення ІК- компетентності педагогів;

6.організація дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності учнів і педагогів, координація дослідно-експериментальної діяльності;

7.удосконалення системи моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу, дієвості управлінської та методичної роботи, рівня психолого-педагогічної компетентності педагогів, освітньої діяльності;

8.забезпечення методичного супроводу організації індивідуального, інклюзивного навчання, корекційної освіти учнів, які мають особливі освітні потреби;

9.координація впровадження інноваційних технологій щодо збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Дієвість і системність методичної роботи в закладі протягом навчального року забезпечували 8 шкільних методичних комісій  (ШМК):

- вчителів початкових класів;

- вчителів суспільно-гуманітарних наук;

- вчителів точних та природничих наук;

- вчителів фізичного виховання, трудового навчання та предметів естетичного циклу;

- вчителів корекційно-розвиткових предметів;

- вихователів (І зміна);

- вихователів (ІІ зміна);

- класних керівників.

   Чільне місце в структурі методичної роботи посідала шкільна методична рада, діяльність якої спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу. На засіданнях методичної ради обговорювались та затверджувались заходи щодо вдосконалення науково-методичної роботи в школі; розглядались питання щодо результатів вивчення рівня якості знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості та розвитку, організації роботи з обдарованими дітьми, ведення ділової документації, виконання плану курсової підготовки, участі школярів у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт тощо.

У школі працювали: Школа становлення молодого вчителя; шкільні творчі групи, що здійснювали науково-дослідницьку експериментальну діяльність; постійно діючі психолого-педагогічні семінари; вебінари; науково-практичні конференції; семінари, круглі столи, майстер класи.

Методична робота з молодими педагогами, як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю досягнення результатів у розвитку ініціативи і творчості педагогів. Вона проводиться лише в активних формах групової роботи, таких як: дис­кусії, консиліуми, засідання круглого столу, ділові ігри, майстер-класи, тренінги тощо. Як результат, організація методичної роботи молодими педагогами школи забезпечує формування їх інноваційного мислення, спонукає до творчої роботи на науковому підґрунті.

Домінуючою формою методичної роботи з педкадрами була діяльність шкільних методичних комісій. Робота ШМК планувалась відповідно до потреб й інтересів педагогів. Під час засідань використовувалися різноманітні колективні форми роботи, а саме: тренінги, міні-лекції, круглі столи, майстер-класи, педагогічні мости, методичні аукціони, педагогічні студії. Активно використовувалися інтерактивні форми, як-то: «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», «дискусійна зала», «рефлексія», «експрес-опитування», панельна дискусія».

З метою ознайомлення педагогів з інноваційними освітніми методиками й технологіями та практичного їх застосування в педагогічній діяльності на базі закладу  проведено науково-практичні семінари, конференції, круглі столи, майстер-класи, тренінги тощо. Методична робота з педпрацівниками не обмежувалась лише проведенням традиційних засідань ШМК, творчих груп, семінарів, конференцій, а була різноплановою, максимально диференційованою та інноваційно спрямованою.

Методичну роботу вчителів початкових класів протягом 2017 – 2018 н.р. очолювала Мостова М.Є., спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. У системі методичної  роботи вчителів початкових класів  відбулися зміни з урахуванням професійних потреб педагогів щодо впровадження ключових змін до оновлених програм, нових підходів для забезпечення якості освіти молодших школярів. Детально опрацьовано методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи (1-4 клас) (Лист МОН України від 17.08.2018 № 1/9-437). ШМК вчителів початкових класів протягом навчального року працювала над проблемою «Формування й розвиток загальномовленнєвих та загальнонавчальних умінь, розвиток розумових здібностей, сенсорний розвиток молодших школярів шляхом диференціації та індивідуалізації навчання, впровадження інноваційних технологій на засадах гуманної педагогіки». Досягнення поставленої мети в роботі ШМК реалізовувалось через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: захист моделі уроку; «У творчій майстерні колеги»; засідання за круглим столом; педагогічний консультпункт; дискусія тощо.

На достатньому рівні проведено декаду початкової школи, до участі у якій були залучені всі учні початкових класів.

Своїм досвідом роботи роботи та досягненнями використання інтерактивних технологій в освітньому процесі поділились з колегами Петриченко Т.М., Ткаченко А.Ю., Парган С.М., Мірченко О.В., Білобровка З.І. Всі вчителі працювали за індивідуальними науково-методичними планами. Про свою роботу звітували на засіданнях ШМК. Протягом навчального року вчителі початкових класів Ткаченко А.Ю., Петриченко Т.М., Білобровка З.І. поширювали власний педагогічний досвід через друкування в журналах «Методичний портал», «Учительський журнал он-лайн». Петриченко Т.М. Методична розробка «Фізкультхвилинки в початковій школі» (Відкритий укрок . Урок форум педагогічних ідей», № 01/2018); Петриченко Т.М. Розробка уроку «Читання та запис багатоцифрових чисел. Африка- найжаркіший материк Землі» з математики та природознавства в 4-му класі  (Відкритий урок. Урок форум педагогічних ідей», 01/2018); Білобровка З.І. Інтегрований урок  з предмету «Я у світі» та літературного читання для учнів 3 класу (Методичний портал, №0000/70447);Ткаченко А.Ю. Розробка уроку з математики 2 клас. «Застосування загального правила додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток» (Відкритий урок. Урок форум педагогічних ідей», 02/2017);Ткаченко А.Ю. Розробка уроку з літературного читання «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. М.Трублаївні» (Методичний портал, №0000/53727).

Учні початкової школи під керівництвом вчителів брали учать в предметних конкурсах: ХVІІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика (18учнів, відповідальна Мостова М.Є.); знавців української мови «Соняшник» (21 учнів, відповідальна Батеха Т.А.); «Патріот» (10 учнів, відповідальна Вишнева В.А.); «Первоцвіт» (9 учнів, відповідальна Мостова М.Є.); районному турі предметних олімпіад (3 учня, відповідальна Мостова М.Є.);VІІІ Всеукраїнський  конкурс  з англійської мови «Гринвіч» (18 учнів, відповідальна Коржовська І.В.);Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» (18 учнів, відповідальна Плаксіна С.В.);Міжнародний конкурс «КЕНГУРУ-2018» (25 учнів, відповідальна Назаренко К.В.);Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК осінній -2017» (34 учні, відповідальна Ривкіна К.Є.).

Але поряд з позитивним, що є в роботі ШМК вчителів початкових класів, є ще деякі напрямки роботи, що потребують вдосконалення. Слід зазначити, що потребує покращення робота з розвитку мовленнєвих, творчих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної, соціальної компетентності молодших учнів. Особливої уваги потребує робота з дітьми, яких ми відносимо до «групи резерву», а також з дітьми, які мають прогалини в знаннях.

У 2017/2018 н.р. методична робота з вчителями суспільно-гуманітарних дисциплін була спрямована на реалізацію проблеми «Формування соціально адаптованої, компетентної особистості, виховання активної громадянської позиції на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін шляхом використання інноваційних технологій». Керівник ШМК вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін Вишнева В.А.

Робота ШМК здійснювалась за такими напрямками: «Розвиток креативної освіти для розвитку інноваційної особистості», «Корекційна робота», «Позаурочна діяльність», «Самоосвіта вчителів», «Вивчення та підвищення рівня знань, умінь і навичок», «Атестація вчителів», оволодіння інноваційним типом навчання, теоретичним підґрунтям якого є особистісно-зорієнтоване навчання.

Учні вчителів Вишневої В.А., Батехи Т.А., Кислої Т.А., Плаксіної С.В., Коржовської І.В., Кожухар І.О., Гайдей Я.С., Щербанюк О.В., Грунь А.В. брали участь у предметних конкурсах та контрольно-оцінювальних заходах: шкільна олімпіада з української мови  (22 учні, відповідальні вчителі з української мови та літератури);Міжнародний конкурс «Лелека» юних істориків (21 учнів, відповідальна Кожухар І.О.);мовно-літературний конкурс ім.. Шевченка (14 учнів, відповідальна Вишнева В.А.); ХVІІІ Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (29 учнів, відповідальна Вишнева В.А.); районний етап олімпіади з української мови та літератури (3 учня, відповідальні Плаксіна С.В., Вишнева В.А., Кисла Т.А.); обласний конкурс юних літераторів «Собори наших душ», районний етап (1 учень, відповідальна Вишнева В.А.); 9-й Всеукраїнський народознавчий конкурс-гра «Патріот» (38 учнів, відповідальна Вишнева В.А.);Всеукраїнський конкурс-гра «Соняшник» (34 учня, відповідальна Батеха Т.А.); ІІ Міжнародна гра з зарубіжної літератури «Sufower» (28 учнів, відповідальна Плаксіна С.В.); Районний етап міського літературного конкурсу «Їх іменами названі вулиці» (відповідальні Плаксіна С.В., Чумаченко С.А.); Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Пазл» (13 учнів, відповідальна Грунь А.В.)

У листопаді 2017 року вчитель Плаксіна С.В. взяла участь у міському турі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності «Учитель року – 2018».

На високому рівні проведено заходи з позакласної роботи: День української писемності та мови, День рідної мови, предметні тижні з зарубіжної літератури, англійської мови, історії та правознавства. Вчитель Плаксіна С.В. активізувала роботу з учнями щодо залучення їх до журналістської діяльності.

Керівником ШМК Вишневою В.А. розроблені заходи до Дня рідної мови та Дня української писемності та мови.

Передовий педагогічний досвід вчителі суспільно-гуманітарного циклу висвітлювали у періодичних виданнях та в інтернет-ресурсах:

-Кисла Т.А., вчитель української мови та літератури «Особливості управління діяльністю загальноосвітнього навчального закладу інтернатного типу щодо впровадження здоров’язбережувальних технологій» (КВНЗ «ДОІППО»  збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», частина І);

-Кисла Т.А., вчитель української мови та літератури «Урахування соціально- психологічних і педагогічних особливостей контингенту вихованців закладів інтернатного типу на засадах гуманної педагогіки» (Збірник наукових та науково-методичних праць: «Сучасна освіта в реаліях та перспективах» 14.11.2017);

-Щербанюк О.В., вчитель зарубіжної літератури «Інноваційні технології навчання в сучасній школі» (Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали IХ-ї Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ);

-Плаксіна С.В., вчитель української мови та літератури Бінарний урок (українська мова та інформатика). Повторення правил  уведення, редагування та формування тексту (символів, абзаців). Звуки мови і звуки мовлення. Тренувальні вправи. (Методичний портал, №0000/138808);

-Гайдей Я.С., вчитель правознавства Правознавство практичний курс. Шлюб і сім я. (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-623).

Слід зазначити, що в роботі ШМК вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін існує ряд недоліків:

-слід урізноманітнити форми роботи комісії, методи роботи педагогів з учнями щодо розвитку їх розумової й творчої діяльності та подальшої адаптації у громадському суспільстві, колективно визначати шляхи удосконалення роботи МК.

-недостатньо уваги приділялось індивідуальній роботі з учнями з англійської мови, історії для підготовки та залучення учнів до районних турів олімпіад. Вчителі недостатньо працюють над поширенням власного досвіду через друкування в педагогічній пресі (окрім Кожухар І.О., Кислої Т.А., Плаксіної С.М.).

Методична робота вчителів точних та природничих наук (керівник Свідзінська Т.П.) була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Методологічні підходи до соціалізації особистості в процесі викладання точних та природничих наук». Вся робота ШМК була направлена на підпорядкування одній меті: надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, активізації творчого потенціалу кожного вчителя.

Всі вчителі в своїй роботі використовують різноманітні форми та методи навчання, які дають змогу кожному учню проявляти ініціативу, самостійність; підтримувати прагнення учнів знаходити власний спосіб роботи, аналізувати та оцінювати результати. Вчителі Свідзінська Т.П., Паровенко Н.Е., Ткачук М.А., Платонова О.М., Назаренко К.В., Ривкіна К.Є., Сімоненко А.В., Лисиця Н.Г. впроваджують в практику роботи новітні технології, проводять уроки з мультимедійною підтримкою. Всі вчителі ШМК мають дидактичний та роздатковий матеріал, матеріал для організації індивідуальної корекційної роботи з учнями.

Майже всі педагоги ШМК мають публікації власних робіт у методичних фахових журналах:

- Паровенко Н.Е., вчитель математики «Організаційно-педагогічні умови впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітнє середовище закладів інтернатного типу» (КВНЗ «ДОІППО»  збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», частина І);

-Ткачук М.А., вчитель інформатики Навчальний проект з математики «Крокуючи за Піфагором» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1167);

- Ткачук М.А., вчитель інформатики Виховна година «Я – патріот і громадянин Держави» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1168).

   Проводиться певна робота з позакласної роботи з предметів. На достатньому рівні проведено предметні тижні.

Учні 5 – 9-х класів під керівництвом вчителів Назаренко К.В., Свідзінської Т.П., Ривкіної К.Є. брали учать в предметних конкурсах:

-Міжнародний конкурс «КЕНГУРУ-2018» (12 учнів, відповідальна Назаренко К.В.);

-Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «КОЛОСОК осінній -2017» (36 учні, відповідальна Ривкіна К.Є.).

-Всеукраїнський конкурс з фізики «ЛЕВЕНЯ» (6 учнів, відповідальна Свідзінська Т.П.).

   Вчителі Ткачук М.А. та Назеренко К.В. взяли участь у міському конкурсі методичних розробок та позакласних заходах під назвою  «На шляху до вершини майстерності».

Однак в роботі ШМК є певні недоліки. Слід активізувати позакласну роботу з учнями з географії (вчитель Сімоненко А.В.), фізики (вчитель Свідзінська Т.П.). Необхідно ширше залучати учнів до участі в позашкільних конкурсах з математики, інформатики, фізики, біології (вчителі Свідзінська Т.П., Платонова О.М., Назаренко К.В., Ткачук М.А., Ривкіна К.Є.).

Шкільна методична комісія вчителів фізичного виховання, трудового навчання та предметів естетичного циклу (керівник Есько Н.Є.)  протягом 2017-2018 навчального року працювала над проблемою «Формування духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості, здатної до саморозвитку та соціалізації в суспільстві». З урахуванням рекомендацій, що містяться нормативно-правових документах МОН України, основними напрямки роботи є: формування позитивної мотивації до навчання; реалізація принципів патріотичного виховання в розвитку особистості; формування особистості, здатної до саморозвитку та соціалізації у суспільстві; розвиток особистості, зорієнтованої на творчу діяльність.

Для вчителів фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури та трудового навчання проведено такі методичні заходи: круглий стіл «Удосконалення уроку, як засобу розвитку вчителя та учнів. Формування зоорієнтованої на творчу працю особистості» (грудень 2017); круглий стіл «Гуманна педагогіка – педагогіка майбутнього, впровадження ідей та принципів гуманної педагогіки на уроках фізичної культуру, образотворчого мистецтва та трудового навчання» (березень 2018).

На високому рівні педагогами фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтв та трудового навчання були проведені бінарні уроки: Бінарний урок з трудового навчання та корекції розвитку у 5-Б класі за темою: «Виготовлення гольниці. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення гольниці. Матеріали та їх властивості. Розвиток та удосконалення психічних процесів» (листопад 2017р., вчителі Есько Н.Є., Есько Ю.В.); Бінарний урок-подорож з фізичної культури та розвитку мовлення з учнями 3-Б класу  «В здоровому тілі – здоровий дух» (листопад 2017р., Дерлюк О.А., Ігнатченко О.М.) Бінарний урок з трудового навчання та образотворчого мистецтва у 6-В класі за темою: «Історія новорічної іграшки» (грудень 2017р., Есько Н.Є., Остапенко В.Ю.); Бінарний урок з музичного мистецтва та літературного читання у 2-В класі за темою: «Колядки. Щедрівки» (грудень 2017р., Півовар В.А., Зубкова Т.П.); Бінарний урок з фізичної культури та з Всесвітньої історії у 8-Б класі за темою: «Історія олімпійських ігор» (лютий 2018р., Дерлюк О.А., Кожухар І.О.).

Вчитель трудового навчання Драгін Є.С. разом з учнем 9-А класу Петренко І. взяли участь у ІІ районної олімпіади з трудового навчання.

Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота вчителів ШМК з позакласної роботи з предметів. Потребує якісного покращення проведення предметних тижнів, залучення учнів до проектної діяльності, до участі в районних турах предметних олімпіад.

 

Шкільні методичні комісії вихователів (І, ІІ зміни) протягом навчального року працювали над методичною проблемою «Виховання активної, самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».  Робота ШМК була спрямована на реалізацію таких завдань: утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей; усвідомлення взаємозв’зку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства; впровадження в практику роботи вихователів прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм та методів виховної роботи з учнями.

На засіданнях ШМК вихователів обговорювались актуальні проблеми методики проведення само підготовок, позакласних заходів, основних напрямків виховної роботи з учнями. Проведено моніторинг підвищення рівня методичної кваліфікації вихователів.

   Видали свої статті у фаховому журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» та «Учительський журнал – online» вихователі:

   - Пенькова Л.М. «Гра –подорож Країна Мультляндія» («Учительський журнал он-лайн», №01100298);

   - Пенькова Л.М. Розвивально-пізнавальне заняття «В гостях у Лунтика та його  друзі» («Учительський журнал он-лайн», №01100857);

-Бугайко Т.П. Самопідготовка з природознавства за темою «Планети-гіганти» («Учительський журнал он-лайн», №01100856);

- Бугайко Т.П. Виховний захід «Твоє здоров’я – в твоїх руках» («Учительський журнал он-лайн», №01100297);

- Венгеловська Т.В. Виховна година «Ми – за здоровий спосіб життя. Скажемо курінню – НІ!» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-304);

- Гайдей Я.С. Виховна година «Читаємо разом – казка «Рукавичка»» для дітей підготовчого класу (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-344);

- Гайдей Я.С. Розвивально-інтегроване заняття «Зима – це казка наяву». (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1076);

- Гайдей Я.С. Виховна година у формі гри «Рукавичка» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-343);

- Очеретяна Ю.О. Самопідготовка «Розкладання многочленів на множники» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-264);

- Подопригора Т.С. Виховна година у формі грі «Зимонька-зима» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-237);

- Подопригора Т.С. Самопідготовка з предмету літературне читання «Л. Українка «Мамо, іде вже зима» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №18-468);

- Подопригора Т.С. Самопідготовка з математики у 3-му класі у формі подорожі: «Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1131);

- Чумаченко С.А. Виховна година «Мова рідна – пісня солов’їна» (Методичний портал, №0000/138809).

6 вихователів, що проходили курсову перепідготовку на базі ДВНЗ «КДПУ», взяли участь в роботі майстер-класів, що сприяли зростанню їх педагогічної майстерності та ознайомленню із сучасними інноваційними методиками.

            Як недолік, слід відмітити низьку активність вихователів щодо залучення учнів до роботи в творчих проектах, майстернях, групах за інтересами, недостатню диференційовану та індивідуальну роботу з учнями. Необхідно більше уваги приділити відпрацюванню самостійних навичок учнів, умінню працювати з навчальною літературою, інформаційними джерелами. Потребує покращення робота щодо дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів, наступність в роботі з вчителями-предметниками. Одним з недоліків роботи ШМК була недостатньо спланована роботи з  молодими спеціалістами.

    Протягом 2017/2018 навчального року була злагоджена співпраця педагогів закладу з педагогом-організатором Шаповал Р.В.

    В поточному навчальному році під керівництвом Шаповал Р.В. активно запрацювало шкільне учнівське самоврядування, яке було спрямоване на реалізацію педагогіки життєтворчості, яка є необхідною основою для формування культурної, гармонійної, відповідальної особистості, наділеної комунікативними навичками, почуттям власної гідності. Виходячи, з перерахованих завдань заступником директора з НВР Паровенко Н.Е. та педагогом-організатором Шаповал Р.В. був створений та апробований посібник «Виховання активної особистості через роботу шкільного учнівського самоврядування».

    Свої наробки, виховні заходи Шаповал Р.В. опубліковувала у  періодичних виданнях: Сценарій таланат – шоу «Школа має таланта – 2017» для учнів 5-9 класів (Освітній портал «Super.urok.ua.com», 28.12.2017); Конкурсно-розважальна програма до Дня святого Валентина «Пан та Панна» (Шкільне життя, №28/2018); Сценарій концерту «Від серця до серця» («Учительський журнал он-лайн», №01100291); «Квест-гра до дня святого Валентика для учнів 6-7 класів та їх батьків» («Учительський журнал он-лайн», №01100292); «Школа моєї мрії», «Конкурс різдвяних колядок і щедрівок», «Спорт, спорт, спорт» (Районна газета «АЖУР», №08/17).

З 2016/2017 навчального року в школі почала працювати шкільна методична комісія вчителів корекційно-розвиткових предметів (керівник Ігнатченко О.М.). Методична проблема, над якою працювали корекційні педагоги – «Застосування інноваційних технологій в корекційно-розвитковій роботі – запорука успішного розвитку мовлення і мислення дітей».

Відповідно до річного плану роботи у листопаді 2017 року проведено декаду корекційно-розвиткової  роботи під назвою «Мовляндія», під час якої на належному методичному рівні педагоги провели заняття, позакласні заходи та показали свою педагогічну майстерність.

У І семестрі 2017/2018 н.р. вчителями-логопедами Горловою Н.М. та Ігнатченко О.М. був розроблений та апробований посібник для дітей –логопатів «Звуковичок».

Досвід своєї практичної діяльності корекційні педагоги Ігнатченко О.М., Есько Ю.В.  активно висвітлювали в електронних ресурсах,  опубліковували власні розробки корекційно - розвиткових занять, матеріали з корекційними вправами та завданнями:

- Есько Ю.В., вчитель-дефектолог Методичний посібний корекційно-розвиткових вправ та навчально-дидактичного матеріалу для розвитку психічних процесів дітей з особливими освітніми потребами (І частина) (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-585);

- Есько Ю.В., вчитель-дефектолог Методичний посібний корекційно-розвиткових вправ та навчально-дидактичного матеріалу для розвитку психічних процесів дітей з особливими освітніми потребами (ІІ частина) (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-796);

- Есько Ю.В., вчитель-дефектолог Збірка корекційно-розвиткових вправ з теми «Овочі» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-997);

- Есько Ю.В., вчитель-дефектолог Розробка уроку з трудового навчання та корекції розвитку «Виготовлення гольниці. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення гольниці. Матеріали та їх властивості. Розвиток та удосконалення психічних процесів» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1156);

- Есько Ю.В., вчитель-дефектолог Корекційнно-розвиткове заняття «Овочі. Кольори та геометричні фігури. Розвиток зорового та слухового  сприймання та пам яті» (Освітній портал «Super.urok.ua.com», 21.09.2017);

- Ігнатченко О.М., вчитель-логопед Стаття «Дидактична гра – як засіб формування пізнавального інтересу, вмінь та навичок дошкільників»  (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1107);

- Ігнатченко О.М., вчитель-логопед Стаття «Особливості кольорового сприйняття у дошкільників із затримкою психічного розвитку» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1117);

- Ігнатченко О.М., вчитель-логопед Стаття «Гендерне виховання як сучасний напрямок у навчально-виховній діяльності педагога» (Освітній портал «abetkaland.in.ua», №17-1118).

          Але в роботі корекційних педагогів залишились і недостатньо опрацьовані питання, які необхідно вирішити в наступному навчальному році. Насамперед, це питання вивчення та поширення передового педагогічного досвіду шляхом відвідування занять, заходів, продовження створення банку даних передового педагогічного досвіду та впровадження його в практику роботи школи-інтернату.

          Шкільна методична комісія класних керівників (керівник Буткеєва Н.А.) працювала над проблемою «Виховання активної, самостійної особистості, свідомого патріота України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».

Адміністрацією школи систематично та за потребою проводилися інструктивно-методичні наради з актуальних питань освіти з керівниками шкільних методичних комісій та надавалися індивідуальні консультації окремим педагогам. Окреслено коло питань, що турбують педагогів закладу, а саме: забезпечення рівного доступу вчителів до сучасних інформаційних ресурсів та програмного забезпечення, модернізація індивідуальної самоосвітньої роботи педагогів у міжатестаційний період, проведення експериментальних педагогічних досліджень, здійснення апробації новоствореної навчальної літератури, організація науково-методичного супроводу підготовки вчителя як суб'єкта реалізації Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, активізація видавничої діяльності, підготовка вчителя та учня до виконання тестових завдань у системі зовнішнього незалежного оцінювання.

Структура методичної роботи задовольняє потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня згідно з кон’юнктурою ринку педагогічної праці.

У грудні 2017 року педагоги  Кисла Т.А., Петриченко Т.М. та Ткаченко А.Ю. прийняли участь у ІХ Міжнародній науково – практичній конференції (м. Одеса) за темою: «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді».

У жовтні 2017р. керівник гуртка Кравчук А.С. прийняв участь у Міжнародній практичній конференції «Соціалізація дитини з особливими потребами в закладах освіти», у грудні 2017р. - Міжнародній практичній конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» та у квітні 2018р. - Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та прикладні напрямки туризму та рекреації в регіонах України».

У 2017/2018 навчальному році приділялася належна увага вдосконаленню системи перепідготовки педагогічних кадрів.

   На базі КПІ ДВНЗ пройшли перепідготовку вчитель правознавства Гайдей Я.С., вчитель хімії Лисиця Н.Г., вихователі Горбенко В.В., Венгеловська Т.В., Чумаченко С.А., Петрова О.Ю. Всього - 6 педагогів.

В ІІ семестрі 2017/2018 навчального року на базі ДАНО пройшла перепідготовку вчитель-дефектолог Есько Ю.В.

Всі вчителі та вихователі виступили зі звітами про самоосвіту на  підсумкових засіданнях шкільних методичних комісій.

На комплексне об’єктивне оцінювання рівня кваліфікації педагогічної майстерності, перевірку особистісного зростання спрямована атестація педпрацівників, яка здійснювалася відповідно до нового Типового положення про атестацію педагогічних працівники. У 2018 році було проатестовано 21 педагогічного працівника. 6 педагогам встановлено (підтверджено) вищу кваліфікаційну категорію, 1 – підтверджено педагогічне звання «вчитель-методист», 1 – присвоєне педагогічне звання «вчитель-методист». В рамках роботи шкільних методичних комісій було вивчено та  проаналізовано цінність досвіду роботи педагогів, що атестуються, результативність впровадження в освітній процес інноваційних технологій, участь у роботі шкільної методичної комісії тощо. Діяльність більшості педагогів, що атестувалися, активізувалася в порівнянні з минулими навчальними роками.

Одним із напрямів роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів є педагогічні конкурси. Вчитель української мови та літератури Плаксіна С.М. та вчитель фізичної культури Дерлюк О.А. взяли участь у міському турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» за номінаціями «Українська мова та література», «Фізична культура».

Підвищенню рівня творчої активності педагогічних кадрів, зростанню кількості творчо активних, ініціативних педагогічних працівників, які виявляють стабільний інтерес до сучасних проблем психології і педагогіки, займаються науково-дослідницькою роботою сприяла робота над обласним науково-методичною проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Протягом навчального року педагогічний колектив працював на ІІІ етапі, головним змістом якого було визначення основних напрямів введення інноваційних змін; здійснення аналізу наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації, діагностика психолого-педагогічного статусу учнів різних вікових категорій, підготовка рекомендацій предметними кафедрами (об’єднаннями).

В закладі організовано роботу творчих груп з даної проблеми, які розробили рекомендації з різних напрямів діяльності.

Проведено науково-методичні консультації з метою підготовки педагогів до участі в  роботі з реалізації завдань ІІІ етапу проекту відповідно до професійних запитів і потреб.

Здійснено інформаційне забезпечення запланованої роботи, що передбачало оновлення структури науково-методичної роботи в школі з урахуванням завдань проектної діяльності, організацію та проведення науково-методичних заходів.

Особлива увага в школі-інтернаті приділялася організаційно-методичному забезпеченню інноваційних процесів та стимулюванню інноваційної діяльності педагогів. Оновлюється шкільний електронний банк інноваційних педтехнологій, що впроваджують у свою практику педагоги закладу. Педагоги у своїй практичній діяльності використовують наступні інноваційні технології: технології інтерактивного навчання (32 педагога) та продуктивного навчання (12 педагогів), інформаційно-комунікаційні технології (26 педагогів), компетентнісно-зорієнтованого навчання (34 педагога), громадянської освіти (26 педагогів), здоров’язбережувальні технології навчання (39 педагогів), прийоми мнемотехніки (9 педагогів), технології розвитку креативного мислення (24 педагоги), проектної діяльності (8 педагогів) тощо. Активно впроваджуються інноваційні технології управлінської діяльності, а саме: інтерактивні технології при організації методичних заходів; використання ІКТ у роботі адміністрації; моніторинг здоров’я дітей; алгоритмізація організуючої та контрольно-аналітичної діяльності; моніторинг освітнього процесу тощо.

 У наступному навчальному році необхідно більш ретельно здійснювати організаційно-методичний супровід інноваційних процесів та постійно відслідковувати результативність упровадження інноваційних технологій у системі роботи окремих вчителів.

З 2016 року в закладі здійснюється науково-дослідна експериментальна діяльність в рамках Всеукраїнського експерименту з теми «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно- зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки».

Сформовано дослідно-експериментальні групи (керівники творчих груп – Петриченко Т.М., Кожухар І.О.), творчу лабораторію педагогічних працівників (керівник лабораторії – Буткеєва Н.А.), що сприяло активізації інноваційної діяльності педагогів, їх залученню до наукового дослідження (з вересня 2016 р.). Підведено підсумки експериментальної діяльності та намічено плани на наступний навчальний рік.

У новому навчальному році експериментальна робота повинна стати ще більш творчою, науково виправданою та ефективною, тому адміністрація закладу планує вдосконалювати технологію оцінювання продукту експерименту; організовувати випереджальне навчання педагогічного персоналу та стимулювати інноваційну діяльність учителів, а також ширше застосовувати моніторингові технології для відстеження динаміки змін у навчально-виховному процесі; за можливістю довести до сучасних вимог матеріально-технічну базу для здійснення експерименту.

Другий рік постіль КЗШІ №1 бере участь в престижній міжнародній педагогічній виставці «Сучасні заклади освіти».

Діяльність методичної служби школи спрямована на оновлення професійної інформаційно-комунікаційної компетенції педагогів та створення єдиного інформаційного освітнього середовища. З цією метою здійснюється методичний супровід організації єдиної комунікативної системи, автоматизації управління освітою, розвиток ІКТ- компетенції педагогів та учнів, робота з електронною поштою, пошук інформаційних ресурсів. Заклад взяв участь в міському конкурсі шкільних сайтів.

Протягом року здійснювалась робота щодо підвищення рівня комп’ютерної грамотності вчителів.

Але слід зауважити, що ще недостатньо ведеться в закладі робота щодо використання в роботі педагогів власних блогів та сайтів. Слід залучити керівників шкільних методичних комісій до активного створення  сайтів ШМК.

У 2017/2018 навчальному році діяльність соціально-психологічної служби школи-інтернату здійснювалась відповідно до завдань науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Значну увагу фахівці соціально-психологічної служби приділяли питанню безпеки дітей у мережі Інтернет. Практичним психологом та соціальними педагогами було вироблено чіткий алгоритм дій роботи з дітьми, педагогами, батьками з метою запобігання участі школярів у небезпечному Інтернеті. Головними напрямами роботи соціально-психологічної служби на 2018/2019 навчальний рік є залучення батьків до шкільного життя дітей та забезпечення позитивного психологічного комфорту в освітній діяльності.

Соціальний педагог Коваленко В.К. постійно підвищує свій фаховий рівень та активно приймає участь у методичній роботі міста, району та школи. Так, Коваленко В.К. прийняла участь у міському семінарі «Гендерне відображення в мистецькому живопису» («Гендерний вимір» Центр гендерної освіти каф. «Педагогіки»КДПУ) та у Міжнародній науково-практичній конференції «Формування готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до використання комп'ютерної графіки у професійній діяльності»  - Modern qeintific researeh.

Одним із завдань діяльності школи-інтернату є формування позитивного іміджу навчального закладу, висвітлення його діяльності.

Продовжувалась співпраця КЗШІ №1 з ТРК «Рудана», телеканалом «1-й Криворізький»,  Криворізькою міською комунальною газетою «Червоний гірник».

Оновлено сайт школи, уведено структурний компонент “Експериментальна робота”. Планується  уведення розділу «Самоосвітня діяльність учителя».

 Виховна робота у 2017/2018 навчальному році у школі була спрямована на виконання положень законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України»; Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», міських програм «Обдаровані діти – майбутнє Криворіжжя», «Виховуємо дитину – будуємо країну». Протягом 2017/2018 навчального року педагогічний колектив працював над розв’язанням науково-методичної проблеми «Виховання активної самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально адаптованого до нових умов життя шляхом удосконалення виховного процесу на засадах гуманної педагогіки».

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти педагогічним колективом зосереджено багато зусиль щодо покращення виховної роботи. В основу виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей. Враховуючи фізичний та психологічний розвиток школярів, був складений розділ виховної роботи річного плану, який передбачає розвиток національної свідомості, любові до рідного краю, питання правового виховання, патріотичного, морального, художньо – естетичного, фізичного, екологічного, санітарно-гігієнічного та профілактики правопорушень. Всі форми роботи добирались таким чином, щоб підвищити рівень вихованості та активності учнів.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

І. Ціннісне ставлення до себе.

З метою попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю вихованців, у школі-інтернаті проводилися Тиждень безпеки життєдіяльності (березень), Місячник безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу (квітень), Тиждень охорони праці (квітень), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад, травень), під час яких з учнями вивчались заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, пожеж, задимленнь та ін. правила дорожнього руху, відпрацьовувались Практичні заняття «Будь уважний на дорозі!», «Надання першої домедичної допомоги».

У рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, проводилися: години спілкування: «Твоє здоров’я у твоїх руках» (5 – 6 кл.), «СНІД: подумай про майбутнє - обери життя» (7 – 9 кл.), «Даруймо радість людям» (3 – 4 кл.), «Життя – це мить, зумій його прожить», (0 – 4 кл.), тренінг «Взаєморозуміння – ключ до успіху» (9 кл.), інформаційна година «Скажемо наркоманії - НІ» (0 – 9 кл.), проведено анкетування учнів з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих (8 – 9 кл.); взяли участь у міському проекті «Повір у себе».

В рамках участі в акції «16 днів проти насильства» пройшов цілий ряд заходів: опитування «Що я знаю про насильство?» (0 – 9 кл.); виховна година «Протидія різним формам насилля» (5 – 9 кл.);тренінг «Шляхи протидії торгівлі людьми» (8 кл.); виставка малюнків «Світ без насильства» (3 – 5 кл.); створення відеороліку «Стоп булінг!» (7 – 8 кл.); Виготовлення буклетів «Що таке насильство?» (6 – 8 кл.); Інформаційний дайджест для мешканців мікрорайону «Я проти насильства!» (9 кл.); флешмоб «Ми проти насильства. Ми за любов і доброту!» (7 – 8 кл.).

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини.

   З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців відбулися: бесіди «Десять заповідей людяності» (5 – 6 кл.), «Про доброту й повагу до людей похилого віку» (0 – 4 кл.), «За що шанують українців» (5 – 8 кл.), «Людей не цікавих в світі немає» (8 – 9 кл.), «Всі люди під одним небом живуть» (5 – 7 кл.); виховна година «Будь благословенна, нене» (0 – 4 кл.); години спілкування: «Таємниця імені» (5 – 7 кл.), «Реліквії мого роду» (0 – 4 кл.); «Сучасна молодіжна мода і здоров’я» (8 – 9 кл.); «Людина, особистість, громадянин» (5 – 7 кл.); виховні години до Дня громадян похилого віку та Дня ветерана «Милосердя в нашому житті» (0 – 9 кл.); виготовлено листівки «Шануймо мудрість, що живе поруч» (5 – 7 кл.); проведено акцію «Ветеран живе поруч» (5 – 6 кл.); проведено конкурс на краще родовідне дерево (5 – 8 кл.); виготовлено вітальні листівки до Дня матері (0 – 4 кл.).

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

    Виховними досягненнями цього напрямку стали усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговування та суспільно-корисної праці, морально-психологічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності. У зв’язку з цим в школі – було організовано чергування учнів по школі та в їдальні.

Протягом 2017/2018 навчального року велась активно профорієнтаційна робота. Профорієнтаційна робота не обмежується роботою лише зі старшокласниками і ведеться з першого по випускний клас. Профорієнтаційна робота поділена на фази, які відповідають рівневі розвитку дитини. Для кожної фази важливою формою роботи є організація тематичних екскурсій на підприємства з метою розширення світогляду дітей, ознайомлення зі спеціальностями та професіями виробництв різних галузей; Організовано бесіди-зустрічі з представниками професійних учбових закладів «Професії мого міста»; консультації для учнів: «Інтереси, здібності, покликання і вибір професії»; «Потреби ринку праці в спеціалістах»; практикум «Складання професійного резюме»; тренінг «Помилки при виборі професії»; виставка - конкурс малюнків «Моя майбутня професія»; гра – вікторина «Знатоки професій»; відвідано професійні навчальні заклади.

ІV. Ціннісне ставлення до природи

Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, вироблення навичок природоохоронної поведінки. В зв’язку з цим у школі-інтернаті були проведені загальношкільні заходи: Акція «Годівничка»; маршрутний експрес «Стежинами рідного краю»; екологічна гра: «Наш космічний дім – земля»; екологічний десант «Кривий Ріг – зелене місто»; конкурс на краще звернення до жителів міста «Чисте місто – справа кожного»; інформаційний дайджест «Чисте місто – справа кожного»; виставка малюнків «Ми – за чисте місто»; участь в районному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів екопросвіти «Земля – наш спільний дім»; у міському природоохоронному конкурсі «Збережемо птаха – збережемо дерево – збережемо Землю»; в міській волонтерській акції «243 дитячих добрих справи – рідному місту» в Всесвітня кампанія «Година Землі – 2018».

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин; сформованості основних понять про народ, націю, суспільство, державу:- почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;- відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;- любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;- розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій. Протягом 2017/2018 навчального року цікаво та змістовно пройшли у школі такі заходи: шкільна виставка плакатів до Дня Героїв Небесної Сотні; квест «Ми єдині»; фотоконкурс «Перлина держави»; флеш-моб «Сталеве серце України»; арт-студія «Символіка рідного міста» у «Місті майстрів» за участю воїнів АТО; брейн-ринг «Армія – це захист»; майстер – клас «Квітка пам’яті»; виставка малюнків до Дня Європи «Країни Європи очима дітей»; вікторина до Дня Європи «Євровояж»; гра-подорож «Цікаві факти про лікування в Запорізькій Січі»; Історико – мистецький калейдоскоп «Проспект Поштовий»; засідання інтелектуального клубу «Невідомий відомий Кривий Ріг»; виготовлення відеоролику «Сторінками життя в проекті «Сталеве серце України – місто щасливої дитини»» про реалізацію проекту; зібрано посилку воїнам АТО до Дня захисника Вітчизни; виготовлено вітальні листівки до Дня Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні; «Кривий Ріг – перлина держави» привітання ветеранів ІІ світової війни в спілці ветеранів Металургійного району; Привітання мешканців мікрорайону з Днем міста.

VI. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Протягом 2017/2018 навчального року проведено такі заходи: виховна година «Книга - дивовижний сад, будинок життя та мудрості» (0 – 4 кл.), «Письменники рідного краю» (5 – 7 кл.); конкурс - виставка малюнків присвячений Міжнародному дню музики: „Чарівний світ музики” (0 – 5 кл.); Години спілкування до Всесвітнього дня телебачення «Якби не було телебачення…» (0 – 4 кл.), «Якби я працював на телебаченні…» (5 – 7 кл.), «Вплив телебачення на культуру світу» (8 – 9 кл.), «Мистецькі уподобання моєї родини» (5 – 9 кл.), «Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо» (5 – 7 кл.); Концерт «Зошит у клітинку» до дня вчителя (0 – 9 кл.); Фестиваль новорічних зустрічей «Тепло своїх сердець даруємо воїнам АТО» (0 – 9 кл.); Майстер – клас «Ліпимо казку» (0 – 4 кл.), «Як фарбами передати настрій» (5 – 7 кл.); Святкування Дня Святого Валентина «Мелодія двох сердець» (0 – 9 кл.); Виховні заходи присвячені Шевченківським дням; участь у Міській акції «Великоднє яйце дітям щастя і радість несе» (4 – 7 кл.).

Вдруге у КЗШІ № 1 на шкільному рівні проводилась діалог-студія «Школа моєї мрії» під час якої вчителі та лідери учнівського самоврядування могли разом у цікавій формі обговорити питання життя та освіти людей з особливими освітніми потребами.

Всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей –  є головним завданням родинного виховання. З цього питання в закладі обрані батьківські комітети  в класах, організовано роботу батьківського всеобучу, психологічна консультативна служба.

Протягом 2017/2018 навчального року проводились батьківські збори, на яких розглядались та обговорювались питання: звіт перед батьківською громадою щодо підготовки до нового навчального року; про проведення Місячників: «Увага! Діти на дорозі!», Всеукраїнський рейд «Урок», «Дотримання законодавства про загальну середню освіту», «Безпечного поводження на водних об'єктах у зимовий період»; вибори батьківських комітетів класу, школи; забезпечення учнів підручниками; вимоги до зовнішнього вигляду учнів згідно статуту школи; про необхідність забезпечення фізкультурною формою, наявність медичних довідок Руф'є; про своєчасне інформування класного керівника, вихователя щодо відсутності дитини в школі; класного керівника, адміністрацію  про необхідність надання соціально-психологічної консультації дитині; про позаурочну діяльність учнів як одну з найважливіших форм щодо попередження правопорушень та негативних проявів в дитячому середовищі; про дотримання правил з техніки безпеки та правил дорожнього руху, профілактика дитячого травматизму та своєчасне повідомлення працівників школи про нещасний випадок; про контроль за якістю знань, вмінь та навичок учнів; про необхідність страхування дітей від нещасних випадків; про оформлення клопотань про передачу дітей батькам; про запобігання простудних та інфекційних захворювань; про попередження дитячої жорстокості, батьківської жорстокості по відношенню до дітей та про толерантне відношення до оточуючих; ознайомлення батьків учнів класу з планом роботи школи на осінні, зимові, весняні, літні канікули; про підготовку та проведення ДПА для учнів 4-х, 9-х класів; про літнє оздоровлення (табори відпочинку «Слава», «Сонячний», пришкільний табір); про попереднє працевлаштування учнів 9-А, 9-Б класів тощо.

Протягом навчального року проведено раз в квартал обстеження матеріально – побутових умов проживання в сім’ях: першокласників, сиріт та позбавлених батьківського піклування, багатодітних, неповних, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, що прибули до школи та складені відповідні акти.

Протягом 2017/2018 навчального року серед учнів проводились конкурси, акції, флешмоби, фестивалі, виставки. (Моніторинг додається)

 

Учні школи протягом 2017/2018 навчального року також брали активну участь у районних, міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах та заходах. 

міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах та заходах.

Назва заходу

Дата

Місце проведення

Учасники

1

Конкур малюнків «Виросту та буду працювати в поліції охорони»

01-7.09. 2017

Криворізький відділ управління поліції охорони

Свирид Андрій, 5-А клас, Андибура Юлія, 4-В клас, Штефан Ігор, 4-Б клас, Холодняк Володимир, 5-Б клас, Печерських Тетяна, 5-Б клас, Кришталь Андрій, 5-Б клас, Завалішин Ізраїль, 2-В клас, Нікітін Нікіта, 1-А клас, Ніковська Лілія, 6-В клас, Ніковська Вікторія, 9-Б клас, Орчинський Дмитро, 9-А клас, Надточій Ірина, 3-Б клас, Мельниченко Максим, 3-В клас

2

Міжнародний конкурс малюнків «Как прекрасен этот мир»

01-07.09.

2017

м. Одеса

Чалова Ельвіра, 6-В клас, Андибура Юлія, 4-В клас, Мілян Карина, 8-А клас, Завалішина Олеся, 7-Б клас, Шевченко Лариса, 5-А клас, Євич Поліна, 5-А клас

3

Участь у Всеукраїнській кампанії «Голуб миру»

21.09.2017

Приміщення, подвір’я школи

Учні 5-9 класів (126 учнів)

4

Обласний благодійний фестиваль «Мама+Я»

18.09.2017

м. Дніпро

Учні 7-8 класів, Лауреат фестивалю: Газієва Вікторія (7-Б клас)

5

Конкурс малюнків «Мій кращий друг безпечний рух»

Жовтень

м. Кривий Ріг

Донецька юридична академія

Мельниченко Максим, 3-В клас, Філіппова Вікторія, 4-Б клас, Курмічов Олексій, 7-А клас, Шевченко Лариса, 5-А клас, Кузьменко Назар, 3-В клас, Чорна Софія, 1-А клас, Мазур Анастасія, 2-В клас, Ніковська Лілія, 6-В клас, Сарипов Олександр, 6-А клас

6

Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс аматорського фільму, комп’ютерної анімації

«Рідне Криворіжжя»

Жовтень

м. Кривий Ріг

 

Якушева Лариса, 8-Б клас, Гребенщікова Євгенія, 8-Б клас, Гребенщиков Владислав, 7-Б клас, Жиляєв Руслан, 3-Б клас, Ляшенка Кристина, 3-Б клас, Надточій Ірина, 3-Б клас

7

Міський заочний конкурс «Кращий новорічний відеоролик-привітання для мешканців міста»

12.12.2017

м. Кривий Ріг

 

Гребенщикова Євгенія, 8-Б клас, Петренко Ігор, 9-А клас

8

Міський конкурс дитячого малюнку ім. Григорія Синиці «Мальовнича Україна» 

Грудень-січень

м. Кривий Ріг

 

Філіппова Вікторія, 4-Б клас, Дубініна Дарина, 0-А клас, Андибура Юлія, 4-В клас, Петренко Ігор, 9-А клас, Польова Яна, 2-А клас, Євич Поліна, 5-А клас, Бока Ірина, 3-А клас, Безуглова Анастасія, 3-А клас, Влас Світлана , 6-А клас, Філіппова Вікторія, 4-Б клас, Дубініна Дарина, 0-А клас, Андибура Юлія, 4-В клас

9

Міжнародний конкурс «Дружат дети на планете» Тема «Про що мріють діти»

Січень-березень 2018

м. Мінськ (Республіка Білорусь)

Шевченко Лариса, 5-А клас, Шило Марія, 4-А клас, Гребенщикова Євгенія, 8-Б клас, Мілян Карина, 8-А клас, Чалова Ельвіра, 6-В клас, Бока Ірина, 3-А клас

10

Районний тур міської фотовиставки «Різдвяні світлини»

Грудень

2017

м. Кривий Ріг

ЦНТТУМ

 

Баранов Іван, 8 – В клас

11

Районна виставка – конкурс дитячої творчості «Сюрпризи з новорічного чобітка»

Грудень

2017

м. Кривий Ріг

ЦНТТУМ

 

Коростильова Н., Коростильова А., 9 – Б кл., Рябіч Р. 9 – А кл.

 

12

Міський конкурс малюнку до 74-ї річниці визволення міста

Лютий

м. Кривий Ріг

4 учасники

13

Обласний конкурс творчості юних журналістів «Юнтелепрес»

Лютий

м.Дніпро

3 учасники І місце в області,  Влас Світлана (6-А клас)

14

Районний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екопросвіти

16.02.2018

м. Кривий Ріг

КЗШ №7

Команда «Дівчата» (6 учасниць)

15

Районний етап обласного конкурсу «Комп’ютерного макетування та верстання»

Березень

м. Кривий Ріг

 

3 учасники

16

Міська акція «Великоднє яйце дітям щастя і радість несе»

05.04.2018

м. Кривий Ріг

КЗШІ №1

Учні 4-9 класів

(60 учнів)

17

ХІ Міжнародний конкурс еколого-валеологічної спрямованості

«Загадкове життя домашніх улюбленців»

Березень

м. Познань,

Польща

5 учасників

18

Міська виставка-конкурс дитячої творчості «Країна фантазія – 2018»

Березень

м. Кривий Ріг

 

5 учасників, ІІІ місце в місті, Мілян Карина (8-А кл.)

19

Міський етап обласного конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

Березень

м. Кривий Ріг

 

4 учасники

20

Фотоконкурс «Об’єктивна реальність»

Березень

м.Дніпро

9 учасників, І місце в місті, Чсрна Людмила (7-А кл.)

21

Міський природоохоронний конкурс «Збережемо птаха – збережемо дерево – збережемо Замлю»

Березень

м. Кривий Ріг

 

16 учасників; ІІ місце у місті Баранов Іван (8-В кл.),ІІ місце у місті Мохарін Іларій (4-В кл.) ІІ місце у місті Телепей Тетяна (4-В кл.)

22

Районна виставка-конкурс до Дня визволення міста

Лютий

м. Кривий Ріг

 

4 учасники

23

Фотоконкурс «Моя Україна»

Лютий

м. Кривий Ріг

 

7 учасників

24

Всеукраїнський конкурс «Знай і люби свій край»

Березень

м. Кривий Ріг

 

9 учасників

25

Міська виставка-конкурс дитячих малюнків до Дня пам’яті і примирення

Травень

м. Кривий Ріг

 

4 учасники

26

Міська виставка-конкурс дитячих малюнків до Дня міста «Моє рідне місто»

Травень

м. Кривий Ріг

 

4 учасники

27

Міський конкурс дитячих малюнків «Герої АТО Очима дітей»

Травень

м. Кривий Ріг

 

3 учасники

28

Міська волонтерська акція

«243 дитячих добрих справи – рідному місту»

02.04-18.05.

2018

Мікрорайон 

КЗШІ №1

Учні 0-9 класів

(300 учнів)

 

Особливу увагу було направлено на забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей. З цією метою проводились бесіди про значення фізкультури і спорту для фізичного здоров’я людини. Учні школи приймали активну участь у змаганнях, акціях, які проводились в школі, районі, місті, під час яких були зайняті призові місця, так команда дівчат посіла почесне ІІ місце в районних змаганнях з волейболу.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх, слід виділити роботу соціально – психологічної служби які систематично проводили анкетування серед учнів про зайнятість їх за бажанням в спортивних секціях, гуртках. Соціальним педагогом Коваленко В.К. систематично поновлювався облік дітей з багатодітних, малозабезпечених, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-інвалідів, сиріт та позбавлених батьківського піклування. Протягом року учні брали участь в міських акціях «Право на безпечне життя», «Життя яскраве без тютюну, алкоголю та наркотиків», міському марафону «Ти має право знати», у Всеукраїнському тижні права.

Протягом 2017/2018 навчального року діяльність закладу висвітлювали у ЗМІ: Репортаж від 05.04.2018 р. «Акція «Зустрінемо Великдень разом»» на ТРК «РУДАНА»; Стаття в газеті Пат «Арселорміттал Кривий Ріг» від 19.04.2018 р. №15, стор.8, «Нет сильнее на районе»; Авторські матеріали педагога-організатора друкувались: на сайті SUPER.UROK-UA.com, сценарій талант-шоу «Школа має талант – 2017» (28.12.2017 р.); на сайті «Учительський журнал он-лайн» видавничої групи «Основа», квест-гра до Дня св. Миколая для учнів 6-7 класів та їх батьків (29.12.2017 р.); сценарій концерту «Від серця до серця» (04.01.2018 р.); на освітньому порталі «Урок», сценарій талант-шоу «Школа-інтернат має талант» (08.01.2018 р.); на сайті «Шкільне життя», конкурсно-розважальна програма до Дня святого Валентина «Пан та Панна» (10.01.2018 р.).

У КЗШІ № 1 працює шкільний прес-центр. Кожен регіон, раз на квартал, випускає свою газету, у якій висвітлюються події життя класного колективу (26 видань). Також поновлено випуск шкільної газети «All inсlusive», в якій висвітлюється життя ДШО «Країна дитячих мрій».

Викладення фотозвітів освітніх заходів на офіційному сайті школи.

Висвітлення шкільних подій в дописах на сторінках «Дитяче шкільне об'єднання "Країна дитячих мрій" КЗШІ №1», «Спілка активних дітей "НАДІЯ" м. Кривий Ріг», «Міська асоціація дитячих об’єднань м.Кривий Ріг» у соціальній мережі  Facebook.

 

Завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1. Спрямування освітнього процесу на розвиток в учнів умінь застосовувати знання в особистих цілях і суспільному житті;

2.  Виявлення та розвиток обдарованих учнів, залучення їх до участі в різноманітних інтелектуальних заходах, науково-дослідницькій діяльності;

3.  Підтримка та розвиток здоров′язберігаючого навчального середовища на основі просвітницької та організаційно-методичної оздоровчої діяльності;

4.  Соціалізація виховного простору гімназії на основі дитино центризму, з орієнтацією на учнівські потреби;

5.  Підтримка різних форм учнівського самоврядування й розвиток соціальної активності учнів;

6. Спрямування діяльності класних керівників на національно-патріотичне виховання, формування якостей, необхідних для швидкоплинних умов життя;

7. Підвищення якості проведення моніторингів з питань викладання навчальних дисциплін;

8. Підвищення результативності участі педагогів міста у конкурсах «Учитель року» на міському, обласному та всеукраїнському рівнях;

9. Спрямування організаційно-методичного забезпечення на переорієнтацію вчителя на суб'єктно-суб'єктні відносини в організації навчання;

10. Відпрацювання інноваційних технік, які сприяють підвищенню читацької, математичної та природничо-наукової грамотності, уміньпрацювати з різними джерелами інформації, передавати експліцитне значення текстів;

 

11. Надання методичної підтримки вчителям, які беруть участь у педагогічних заходах різного рівня.Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов'язків


 

Зміст роботи

Директор

Заступник директора з НВР

Заступники директора з ВР

Старший вихователь

Заступник директора з АГЧ

Лікар

І. Організаційно-педагогічні заходи:

- підбір розстановка педкадрів,  

  техперсоналу;

+

 

 

 

 

 

- встановлення розпорядку, режиму роботи 

  школи і окремих її ланок;

 

+

 

 

 

 

 

- складання розкладу уроків, факультативних 

  занять, екзаменів;

 

+

 

 

 

 

 

- організація чергування по школі:

            вчителів;

            вихователів;

 

 

+

      

 

      

 

 

+

 

 

- комплектування класів, факультативів, 

  гуртків;

+

 

 

+

 

 

 

- ведення табелю заробітної плати:
            вчителів;

            вихователів;

+

 

 

+

 

 

 

 

- забезпечення санітарно-гігієнічного 

  режиму в школі;

+

+

+

+

+

+

- контроль за виконанням і дотриманням 

  Правил внутрішнього контролю, 

  розпорядку і дотримання техніки безпеки;

+

+

+

+

+

 

 

- організація і проведення екзаменів;

+

 

 

 

 

 

- тарифікація вчителів;

- тарифікація вихователів;

+

 

+

 

 

 

 

- оформлення школи;

+

 

+

+

+

+

- збереження шкільного майна, приміщення 

  школи, протипожежна безпека;

+

 

+

+

+

+

- робота технічного персоналу;

+

 

 

 

+

 

- складання графіків роботи працівників;

 

 

+

+

+

 

- придбання, збереження і використання 

  шкільного майна, обладнання.

+

+

+

+

+

 

ІІ. Забезпечення реалізації прав особистості  

     на освіту:

- медичне обслуговування;

 

 

 

 

 

 

 

+

- організація дитячого харчування;

 

 

+

+

 

+

- визначення і контроль за дотриманням 

  режиму;

+

+

+

+

+

+

- робота бібліотеки;

+

 

+

 

 

 

- організація літнього відпочинку;

 

 

+

+

 

 

- навчання правил дорожнього руху;

 

 

+

+

 

 

- робота з батьками, опікунами;

+

 

+

+

 

+

- розвиток вмінь і навичок з 

   самообслуговування учнів;

 

 

+

+

 

+

- працевлаштування учнів.

 

 

+

 

 

 

ІІІ. Робота з педагогічними кадрами:

- підвищення фахової майстерності 

  вчителів;

  вихователів;

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

- організація роботи методичної ради, 

   шкільних методичних комісій вчителів;

    ШМК вихователів, кл.керівників;

 

+

+

 

 

+

 

 

 

- керівництво роботою класних керівників;

 

 

+

 

 

 

- керівництво роботою вихователів;

 

 

+

+

 

 

- робота з молодими вчителями;

- робота з молодими вихователями;

 

+

 

+

 

+

 

 

- атестація вчителів;

- атестація вихователів;

+

 

 

+

 

+

 

 

- керівництво роботою педагогічної ради;

+

 

 

 

 

 

- керівництво роботою методичної ради;

 

+

 

 

 

 

- робота ради школи;

+

 

 

 

 

 

- робота піклувальної ради;

+

 

 

 

 

 

- зв’язок з наукою (педагогічною, 

  психологічною),

 

+

+

+

 

 

- поповнення шкільної бібліотеки та 

  методичного кабінету методичною і  

  художньою літературою;

+

+

+

+

 

+

- пропагування педагогічних знань серед 

  батьків;

 

 

+

 

 

+

- складання графіків відпусток працівників 

   школи;

+

 

 

 

+

 

- співпраця громадськими організаціями, 

  об’єднаннями;

+

 

+

+

+

 

- зв’язок з медичними установами міста, 

  району.

 

 

+

+

 

+

ІV. Керівництво навчально-виховним 

     процесом:

- позакласна і позашкільна робота в 

  позаурочний час;

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

- робота гуртків;

 

 

+

 

 

 

- зв’язок з позашкільними закладами;

 

 

+

 

 

 

- система шкільного самоврядування;

 

 

+

+

 

 

- педагогічна консультація батьків;

+

 

+

+

 

 

- проведення самопідготовок;

 

 

+

+

 

 

- розвиток вмінь та навичок 

   самообслуговування;

 

 

+

+

 

+

- зв’язок з громадськими організаціями;

+

+

+

+

+

 

- проведення виховних годин;

 

 

+

+

 

 

- проведення уроків;

 

+

 

 

 

 

- проведення корекційно-розвиткових занять.

 

+

+

 

 

 

 


Розподіл обов'язків між різними рівнями управління


 

з/ч

Рівень

управління

Обов’язки

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Черговий

адміністратор.

 

 

 

 

Черговий

учитель.

 

 

 

 

 

 

Учитель.

 

 

 

 

 

 

Класний

керівник.

 

 

 

Черговий

вихователь.

 

 

 

 

Вихователь.

Стежить за дотриманням режиму роботи закладу та правилами внутрішньошкільного розпорядку. Інструктує та контролює роботу чергового класу, чергових учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх учителів. Контролює облік відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає директору школи.

 

Організує свій клас на чергування по школі, допомагає організації учнів на перервах. Контролює дотримання режиму та правил внутрішньошкільного розпорядку по школі, у їдальні, у шкільному дворі. Здійснює контроль за чергуванням учнів і чергуванням чергових учителів по поверхах. Уживає заходів до спізнілих учнів. Про всі події доповідає черговому адміністратору. Контролює наявність класних журналів після занять у спеціально визначеному місті. Приходить на роботу за 20 хвилин до початку уроків.

 

Допомагає щодня організовувати чергування в класі, на перервах, після уроків, контролює дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу санітарного режиму у кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає черговому вчителю поверху організувати безпечний відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне приміщення, класний журнал вчителю, що проводить наступний урок в цьому кабінеті. 

 

Контролює щоденне відвідування занять учнями класу. Протягом 2-х годин з’ясовує причину відсутності учнів в школі, про що робить запис у сигнальному журналі. При самовільному залишенні учнем закладу, повідомляє чергового адміністратора. Контролює своєчасне заповнення вчителями класного журналу.

 

Організовує свій клас на чергування у їдальні, під час самопідготовки контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму та правил внутрішньошкільного розпорядку у школі, режиму дня. Здійснює контроль чергування учнів і чергування чергових вихователів по поверхах. Про всі події доповідає черговому адміністратору.

 

Допомагає організовувати чергування в класі після самопідготовки. Контролює дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічних правил, правил внутрішньошкільного розпорядку, режиму дня.

 

 


Навчальний план


І. Загальні засади

 Криворізька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №1 Криворізької міської ради Дніпропетровської області є комунальним закладом та здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 14.01.2004 р. №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», листа МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,  листа МОН від 14.06.2017 №1/9-325 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/18 навчальному році», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №776 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПін 5.5.2.008-01, листа МОН України від 09.06.2016 р. №1/9-296, власного Статуту, чинних Державних стандартів початкової та базової середньої освіти.

  

Орієнтовна кількість класів:

1-4 кл. – 12,з них загальноосвітніх класів – 3 (2в, 3в, 4в);                                                                    спеціальних класів       -  9;

                                                  

5-9 кл. – 13,  з них загальноосвітніх класів  - 4 (5в, 6б, 7в, 8б);

спеціальних класів      -  9.

 

Орієнтовна кількість учнів

1-4 кл. – 128, з них в загальноосвітніх класах –  40 учнів,

в спеціальних класах      -  88 учнів;

5-9 кл. – 156, з них в загальноосвітніх класах -  66 учнів;

в спеціальних класах      - 90 учнів.

         Всього – 25  класів, 284 учня.

 

Гранична наповнюваність класів встановлюєься відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

  

Режим роботи закладу:

 

-          режим навчання – пятиденний;

-          початок занять о 8.00 годині;

-     тривалість уроків у початковій та основній школі відповідно до статті 16 
Закону України «Про загальну середню освіту» становить:
у  1-х класах – 35 хвилин, 
        у 2-4-х класах – 40 хвилин, 
        у 5-9-х класах – 45 хвилин. 
        (Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується
проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями).

-          тривалість перерв відповідно до чинного Положення  про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів

України від 27.08.2010 № 778).

 

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обовязковою перервою за окремим розкладом.

 

У 2018/2019 навчальному році організація освітнього процесу в закладі буде здійснюватись відповідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН від 07.06.2017 № 1/9-315 – для загальноосвітніх класів та Лист МОН від 21.07.2017 №1081 – для дітей з особливими освітніми потребами) затверджених:

 

 1-4 класи  (спеціальні класи) наказом МОН України від 28.01.2014 р. №80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 21.07.2017р.№1081). Додаток 1;

 

 загальноосвітні класи (2-В, 3-В, 4-В) - наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. №572 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 р. № 460). Додаток 1;

 5 – 8 класи (спеціальні класи) -наказом МОН України від 22.04.2014 р. №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701). Додаток 16;

 

 загальноосвітні 5-Б, 6-В класи – наказом МонмолодьспортуУкраїни від 03.04.2012 р. № 409 (зі змінами згідно з наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664). Додаток 1;   

 

 

       9 класи (спеціальні класи) наказом МОН України від 09.04.2015 р. № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 р. №778». Додаток 16.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

         Робочий план Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів №1охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачено години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження факультативів та індивідуальних занять.

         Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складової, що визначені для кожного класу Типовими навчальними планами, в повному обсязі.

 

1. Надодаткове вивчення предметів інваріантної складової:

 

- фізична культура     – 1 класи     – по 3 год.

- фізична культура     – 2,3 класи – по 2 год.;

- індивідуальні заняття з предметів (математика, українська мова (2 год.) в загальноосвітніх 2-му, 3-му, 4-му класах.

 

2. На факультативи:

 

- «Християнська етика» - у 5,6,7,8 класи  – по 1 год. (духовно – моральне виховання школярів в рамках дослідно-експериментальної діяльності закладу Всеукраїнського рівня);

- «Етика та психологія сімейного життя» - у 8-9-х класах ; 8-х – по 1 год.; 9-х –по 0,5 год. (підготовка старшокласників до сімейного життя);

- «Живи за правилами» - в 5в  кл.– по 1,5год.; 6б кл.– по 1,5год.; 7-в кл. – по 0,5год.  (формування правосвідомості, правової культури учнів, адаптація правових знань дітей з асоціальних сімей до життя в суспільстві);

- «Вишивка стрічками» - в 5в кл, 6б кл. – по 1 год.; в 7а та 7б кл. – по 0,5 год.; 7в та 8б кл – по 1 год.

 Факультативи викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

 Години фізичної культури в 1-9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

У межах освітньої галузі «Суспільствознавство» у 5-х класах вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-х класах інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовими числами (0,5; 1,5) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова – по 1 годині через тиждень.

ІІІ. Структура навчального року

 

 Структура навчального року

  Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середнюо світу» 20182019 навчальний рік розпочинається 03 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1-го липня. Закінчується навчальний рік проведенням підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації  випускників початкової та  основної школи.

 

Відповідно до листа МОН від 12.07.2018 №063-762 навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

 

І семестр – з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 14 січня 2019 року по  31 травня 2019 року.

 

Упродовж навчального року проводяться канікули, орієнтовно:

 

осінні    – з 29 жовтня 2018 року по 04 листопада  2018 року;

зимові   – з 29 грудня  2018 року по 13 січня 2019 року;

весняні – з 25 березня 20189року по 31 квітня 2019 року .

 

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки Українивід 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна  практика будуть проводитись упродовж  навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х  класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години на день.

Державна підсумкова атестація проводиться  відповідно  до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842,  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2018/2019 навчальний рік

школи І ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами),

(додаток № 10 до наказу  МОН України від 28.01.2014 №80

 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 02.09.2016 № 1065)

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і література

 

1

2

3

4

Українська мова

6

5,5

5,5

5,5

Іноземна мова

1

1,5

1,5

1,5

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

 

1

1

1

1

Інформатика

-

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

1

1

1

1

Фізична культура

2+1

2+1

2+1

2+1

Усього

 

19

20

21

21

Корекційно-розвиткові заняття

 

 

Корекція розвитку

 

3

3

3

3

Ритміка

2

2

2

2

Розвиток мовлення

5

5

5

5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття:

1

1

1

1

 

Фізична культура

1

1

1

1

Варіативна складова до використання

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

20

21

22

22

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

30

31

32

32

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2018/2019 навчальний рік

школи І ступеню (загальноосвітні класи),

(додаток № 1 до наказу  МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572

 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 15.04.2014 № 460)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

      Кількість годин на тиждень у класах

Мови і література

 

Українська мова

7

7

7

Іноземна мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

 

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

 

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

 

20+3

21+3

21+3

Додаткові години на

індивідуальні та групові заняття:

2

2

2

Індивідуальні та групові заняття:

 

Українська мова

 

1

 

1

 

1

 

Математика

1

1

1

Варіативна складова до використання

2

2

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

22

23

23

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових.

25

26

26

 

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2018/2019 навчальний рік

школи ІІ ступеню (загальноосвітні класи)

(додаток №1 до наказу     МОНмолодьспорту України від 03.04.2012

№ 409(в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664),

із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465,

із змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 № 855

 

Освітнігалузі

Навчальніпредмети

Кількість годин на тиждень

 

 

Українська мова

 

3,5

3,5

2,5

2

 

 

Українська література

2

2

2

2

 

Мови і література

Іноземна мова

3

3

3

3

 

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

 

Всесвітня історія

 

1

1

1

 

 

 

 

Музичне мистецтво

1

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

 

Мистецтво

 

Математика

Математика

4

4

 

 

 

Алгебра

 

 

2

2

 

Геометрія

 

 

2

2

 

Фізика

 

 

2

2

 

Природознавство

 

Природознавство

2

 

 

 

 

Біологія

 

2

2

2

 

Географія

 

2

2

2

 

Хімія

 

 

1,5

2

 

Технології

Трудовенавчання / Художняпраця

2

2

1

1

 

Інформатика

1

1

2

4

 

 

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

 

Разом:

26,5

29,5

32

33,5

 

Додатковігодини на факультативи:

3,5

3,5

2,5

3

 

Християнська етика

1

1

1

1

 

Етика та психологія сімейного життя

 

 

 

1

 

Живи за правилами

1

1

0,5

 

 

Вишивка стрічками

0,5

0,5

1

1

 

Варіативна складова до використання

3,5

3,5

2,5

3

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

 

 

 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30

33

34,5

36,5

 

 

 

 

 

Навчальний план КЗШІ №1 на 2018/2019 навчальний рік

школи ІІ ступеню (класи для дітей з особливими освітніми потребами):

-   для 5-8 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 22.04.2014 №504

    (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 19.06.2015 № 651);

-  для 9 класів - додаток № 16 до наказу  МОН України від 09.04.2015 №416     

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і література

 

5/2

6/2

7/2

8/1

9/3

Українська мова

6

3

6

3

9

Українська література

4

2

4

2

6

Іноземна мова

4

2

4

2

6

Зарубіжна література

2

1

2

1

3

Суспільствознавство

Історія України

2

1

2

1

3

Всесвітня історія

-