План роботи школи молодого вчителя на 2016  - 2017 навчальний рік

 

 

ПРОБЛЕМА: професійна адаптація молодих педагогів, формування їх професійних умінь, підготовка до педагогічної діяльності, методична допомога з питань теорії та практики викладання.

 

ЗАВДАННЯ: формування професійних умінь педагогічних працівників.

                        1 рік 2016-2017 н.р.

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

1. Плануюча документація педагогічного працівника

2. Загальні вимоги до уроку. Класифікація типів уроків

3. Методика проведення лабораторно-практичних робіт

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів

Вересень

 

Заст.директора з НВР

 

2

 Форми контролю навчальних досягнень учнів

 Алгоритм підготовки до уроків.

 Розгляд орієнтованої схеми аналізу уроку

 Технологія визначення завдання уроку: навчальної, розвивальної, виховної

Жовтень

Заст.директора з НВР

 

3

Розробка, зміст та методика проведення олімпіад, предметних конкурсів.

Індивідуальний та диференційований підхід до учнів

Методика організації позакласної роботи з учнями

Листопад

Директор

Заст.директора з ВР

 

4.

Організація роботи з обдарованими учнями

Організація роботи з невстигаючими учнями

Організація самостійної роботи учнів на уроках

Лютий

Заступник директора з НВР

5.

Самоаналіз професійних умінь молодими спеціалістами

Аналіз взаємовідвідування занять

Березень

Заст.директора з НВР

 

6.

1. Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації.

2. Діагностування та анкетування молодих вчителів з метою виявлення результативності роботи ШМВ

Квітень

Заст.директора з НВР

 

7.

Підсумкове засідання молодих вчителів з питань результативності роботи ШМВ

Травень

Заст.директора з НВР

2 рік 2017 – 2018 н.р.

 

Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності вчителя, самовдосконалення педагогів з урахуванням сучасного рівня розвитку психолого-педагогічної науки.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

1.            Вибір ефективних форм та методів навчання відповідно до типу уроку

2.            Розгляд схеми психолого – педагогічного аналізу уроку

Вересень

Заст.директора з НВР

 

2

1.            Використання міжпредметних зв'язків на уроках

2.            Дидактичний та роздатковий матеріал на уроках.

3.            Методичні рекомендації з розробки різнорівневих тестових завдань

Жовтень

Наставники

Заст.директора з НВР

 

3

1.            Мотивація навчальної діяльності

2.            Урок у системі особистісно-орієнтованого підходу до навчання

3.            Нетрадиційні форми проведення уроків

Листопад

Заст.директора з НВР

 

4.

1.            Організація процесу навчання. Дисципліна в класі.

2.            Форми та методи роботи з батьками. Проведення батьківських зборів.

Лютий

Заст.директора з ВР

 

5.

1. Впровадження та використання передового педагогічного досвіду

2. Працюємо над учительськими помилками

Березень

Заст.директора з НВР

 

6

1.            Практикум «Вирішення конфліктних ситуацій в навчальному процесі. Привіт! Я – конфлікт».

 

Квітень

Заст.директора з НВР

Заст.директора з ВР

психолог

7.

Творчий звіт молодих вчителів з питань результатів стажування

Травень

Заст.директора з НВР

 

 

                  3- рік   2018 -2019 н.р.

 

 

Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, підготовка до інноваційної діяльності, фахового росту, самовдосконалення.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

1. Система роботи вчителя  зі створення та оновлення комплексного методичного забезпечення предметів

Вересень

Заст.директора з НВР

 

2

1. Тренінг «Сучасні педагогічні технології»

2. Система уроків за модульно-рейтинговою технологією.

Жовтень

Заст.директора з НВР

 

3

1. Підготовка методичних розробок уроків теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Листопад

Заст.директора з НВР

 

4.

1. Керування творчою роботою учнів у процесі навчання.

2. Керування написанням учнями науково-дослідницької роботи

Лютий

Заст.директора з НВР

 

5.

1. Психолого-педагогічна характеристика класу

Березень

Заст.директора з НВР

Психолог

6.

1.Робота вичителя з питань підвищення фахової майстерності. Самоосвіта.

2. Атестація педагогічних працівників.

Квітень

Заст.директора з НВР

 

 

Директор КЗШІ №1                                 Кисла Т.А.

 


Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

 

 

Основні завдання «Школи молодого вчителя»: поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

 

 

Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

- розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

- ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;

 

- створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ ІДЕАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 

26.11.2016 р. в Криворізькій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів №1 в рамках професійного супроводу молодих педагогів було проведено практичне заняття-дискусію з молодими спеціалістами на тему: «Яким має бути сучасний учитель?».

Одним з важливих результатів роботи під час дискусії було вивчення уявлень наших молодих вчителів про професійно важливі особистісні риси та вміння успішного вчителя у формі створення узагальненого портрету ідеального педагога за допомогою спеціально розроблених анкет.

Так якими ж якостями та професійними вміннями повинен володіти сучасний педагог школи, в якій навчаються учні з особливими можливостями?

На думку наших молодих спеціалістів найбільш важливими професійними вміннями, в яких відображено специфіку роботи з учнями з порушеннями психологічного розвитку, є вміння керувати класом, підтримувати дисципліну, доступно пояснювати навчальний матеріал, знаходити індивідуальний підхід до кожного учня. У спілкуванні з дітьми педагог має бути чесним, тактовним та добре розуміти свої вихованців. Серед особистісних властивостей, що лежать в основі ефективної професійної діяльності, були відзначені такі риси як грамотність, терплячість, відповідальність, чесність, здатність викликати в учнів інтерес до себе та високий рівень розумових здібностей. Оскільки відзначені характеристики представляють собою важливі професійні цінності молоді, яка займається педагогічною діяльністю, можна з упевненістю говорити, що дані якості будуть сформовані  і в них.

Слід відзначити увагу молодих педагогів до емоційного стану дітей. Так, більшість з них вважають, що вчитель повинен вміти викликати у своїх учнів позитивні емоції, створювати доброзичливу психологічну атмосферу в класі. Розуміння молодими спеціалістами визначної ролі прийомів емоційної регуляції навчально-пізнавальної діяльності дітей говорить про їх глибокі знання у сфері сучасної педагогіки.

Більшість молодих спеціалістів відзначає, що основним мотивом вибору професії педагога є інтерес до роботи з дітьми, любов до професії вчителя. Труднощі, з якими стикаються наші молоді спеціалісти, пов'язані, в першу чергу, з необхідністю раціональної організації свого часу і праці, а також підготовкою до уроків та виховної роботи.


План декади вчителів-наставників

з молодими вчителями та вихователями (12.10.2015- - 23.10.2015)

з/п

Зміст, назва заходу

Дата проведення

Місце проведення

Відповідальні

1.

Перевірка документації вчителів-наставників з молодими спеціалістами та індивідуальних планів стажистів.

12.10.2015-16.10.2015

кабінет заступника директора з НВР

вчителі-наставники, вчителі-стажисти, заступник директора з НВР Щербанюк О.В.

2.

Діагностичне анкетування молодих спеціалістів з метою вивчення запитів.

12.10.2015-16.10.2015

учительська

Петрова О.Ю.

3.

Складання молодими спеціалістами індивідуальних планів роботи з самоосвіти під керівництвом педагогів-наставників.

12.10.2015-16.10.2015

навчальні кабінети

вчителі-наставники, вчителі-стажисти

4.

Відвідування уроків, самопідготовок молодих вчителів і вихователів, надання практичної методичної допомоги.

протягом декади

навчальні кабінети

Вчителі-наставники, адміністрація, Безшлях Н.С., Румянцева О.М., Петрова О.Ю.

5.

Взаємовідвідування  уроків, самопідготовок  молодих спеціалістів.

протягом декади

навчальні кабінети

педагоги-стажисти

6.

Відвідування і аналіз молодими спеціалістами уроків, самопідготовок  вчителів-наставників.

протягом декади

навчальні кабінети

вчителі-стажисти, вихователі-стажисти

7.

Консультації практичного психолога Як уникнути конфліктів.

протягом декади

Кабінет практичного психолога

Практичний психолог    Труляєв Р.О., вчителі-стажисти, вихователі-стажисти

8.

Проведення науково-методичними кафедрами роботи щодо вдосконалення професійної майстерності молодого вчителя:  розв’язання педагогічних ситуацій (проведення практичних занять),  складання пам’яток на допомогу вчителям-початківцям, рекомендації з питань поліпшення стану диференціації та індивідуалізації в класах ІПК.

протягом декади

учительська

керівники шкільних методичних обєднань

9.

Методичні рекомендації з питань удосконалення навчально-виховного процесу, правильного обрання форм, методів і засобів навчання з метою забезпечення особистісного розвитку дитини, підвищення рівня її соціалізації та адаптації до життя у громадянському суспільстві  на засадах гуманної педагогіки.

протягом декади

кабінет заступника директора з НВР

вчителі-наставники, вчителі-стажисти, Щербанюк О.В.

 

 

                  

 

              Директор КЗШІ № 1                                                  Кисла Т.А.


Скачать
Анкета 4 - молоді спеціалісти.doc
Microsoft Word документ 22.5 KB

Скачать
Методика ''Педагогические ситуации''.doc
Microsoft Word документ 77.0 KB

Скачать
Портрет идеального педагога.doc
Microsoft Word документ 24.5 KB