Виступ директора КЗШІ І-ІІ ступенів №1

про організацію дослідно-експериментальної роботи

з проблеми

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі»

в 2016-17 навчальному році

 

            Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 30.06.2016 № 722 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі» Криворізькій загальноосвітній школі-інтернату І-ІІ ступенів №1 надано статус експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня та включено  до списку навчальних закладів для проведення дослідно-експериментальної діяльності за означеною темою.

            Оскільки дослідно-експериментальна робота з зазначеної теми на Україні почалася в січні 2015 року, а наш заклад приєднався до неї в червні 2016 року, перед нами стояла задача виконати Програму  І – організаційно-підготовчого етапу (його термін: січень 2015 – червень 2015) та ІІ – концептуально-діагностичного етапу (його термін: липень 2015 – червень 2016).

             Колектив закладу з великим ентузіазмом приєднався до реалізації завдань, що стояли на І та ІІ етапах дослідно-експериментальної роботи.

             Відповідно до першого із поставлених завдань, сформульовано концептуальні засади дослідно-експериментальної роботи, а саме визначено мету, завдання, методи роботи за темою дослідження.

Об’єктом дослідження є особистісно-зорієнтований освітній процес.

Предметом дослідження є напрями та методи психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки.

Мету  дослідно-експериментальної роботи ви можете побачити на екрані:  побудувати і апробувати модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

Із завданнями які розв’язує наш колектив прошу ознайомитись:

1. На підставі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясувати принципи особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки.

2. Побудувати теоретичну модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

3. Визначити критерії та показники і розробити методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику.

4. Апробувати та експериментально перевірити побудовану модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

5. Розробити практичні рекомендації щодо психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

В процесі дослідно-експерементальної роботи колективом застосовуються такі методи

1) теоретичні: аналіз наукової літератури (філософської, психологічної, педагогічної, медичної, соціологічної), методичної літератури, навчальних програм і нормативної документації; системний аналіз; синтез; порівняння; узагальнення;

2) емпіричні: діагностичні (спостереження, бесіда, інтерв’ювання, анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик тощо); обсерваційні (констатувальний і формувальний психолого-педагогічний експеримент);

3) методи математичної статистики.

Основний метод дослідження – комплексний експеримент.

Теоретико-методологічною основою дослідно-експериментальної роботи є два наукових напрями: особистісно-зорієнтована освіта на засадах гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі та розвивальне навчання, представлене в працях С. Д. Максименка, Д. Б. Ельконіна,  В. В. Давидова.

Реалізація мети і завдань дослідження ґрунтується на таких принципах:

 гуманістична орієнтація освітньо-виховного процесу;

Ґрунтуючись на даному принципі, наш навчальний заклад впроваджує інклюзивне навчання, що прапагандує гуманне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами;

– врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;

Для реалізації цього принципу  в навчально-виховний процес в нашого закладу введено спеціальні класи для дітей з особливими освітніми потребами, в яких створено умови для навчання та виховання учнів різних вікових категорій, надання їм необхідного пакету корекційно-розвиткових послуг;

– цілісність, що забезпечується всіма суб’єктами особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки;

До процесу навчання та виховання в нашій школі залучені не тільки педагоги (вчителі та вихователі), а й батьки та самі учні.

– соціальна адекватність , соціальне загартування дітей та соціальне партнерство;

Крім широких соціальних зв’язків, які вже налагоджено в нашому закладі, в рамках науково-дослідної експериментальної роботи організовано тісну співпрацю з  НЗ КЗШ № 119, яка теж приєдналасяя до експерименту.

Реалізуючи гіпотезу дослідно-експериментальної роботи здійснюємо:

1) психологічне забезпечення:

В закладі працює практичний психолог – кандидат психологічних наук Труляєв Р.О., яким проведено діагностування  учнів

         початкової школи (0-4-і класи) за 7-ма методиками:

         учнів  основної школи (5-9-і класи) за 7-ма методиками:

Результати узагальнено, обговорено на засіданнях педагогічної ради, засіданнях шкільної ППК. Вироблено рекомендації для вчителів та вихователів.

           Проведено тренінги для педагогів “Створення ситуації успіху в навчально-виховному процесіˮ (січень 2017);  «Конфлікти та шляхи їх подолання» (березень 2017);

 психолого-педагогічні семінари для вчителів та вихователів за темами:

1.      «Тайм-менеджмент та його методи. Причини дефіциту часу» (26.10.2016);

2.      «Навчальна та міжособистісна взаємодія педагогів та учнів: конфлікти та шляхи їхвирішення» (03.01.2017);

3.      «Сучасні моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» (04.01.2017);

4.      «Шляхи психолого-педагогічного забезпечення навчальної успішності дітей» (28.03.2017).    

         2) педагогічне забезпечення:

          Практичним психологом Труляєвим Р.О. проведено вхідне діагностування вчителів та вихователів школи (всього 52 педагога) за методикою М. Фетіскіна.  Узагальнено стилі педагогічного спілкування серед педпрацівникків закладу.

Продіагностовано рівень емоційного вигорання серед вчителів та вихователів (всього 53 педагога) за опитувальником МВІ К.Маслач. Результати узагальнено і обговорено на засіданні педагогічної ради в грудні 2016 р.

За результатами діагностики з метою забезпечення економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педпрацівників створено адміністративний проект «Кадри».

             Відповідно до другого із поставлених завдань 

( побудувати теоретичну модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти)

 співробітниками кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету під керівництвом нашого наукового керівника Крука С.Л. розроблено теоретичну модель психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі, над впровадженням якої працює наш педагогічний колектив.

Відповідно до третього із поставлених завдань

(визначити критерії та показники і розробити методику перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику)

визначено психолого-педагогічні умови ефективного впровадження моделі в педагогічну практику та проведено певну роботу щодо їх виконання:

1 визначено за згодою батьків  та педагогів експериментальні класи. Їх десять.

         2) взаємодія «педагоги – батьки – діти» реалізується через створення відкритої діалог-студії «Школа моєї мрії» », під час якої обговорено актуальні питання шкільного життя, намічено шляхи спільної взаємодії, представлено учнівський відеопроект «Школа моєї мрії».

        3) відпрацьовано систему діагностичних і моделюючих психологічних і педагогічних методів і засобів. Ця система передбачає  діагностику особливостей розвитку дітей на певному віковому етапі, діагностику класів, педагогічного колективу, особливостей внутрішньо сімейних стосунків (батьків) тощо. Заплановану на 2016-17 навчальний рік роботу з  діагностики  проведено в повному обсязі. За результатами психодіагностичної роботи надавались рекомендації, розроблялись програми подальшої корекційно-розвивальної допомоги.

4) адміністрацією закладу проведено певну роботу з метою організації  побутових і виробничих обставин, сприятливих для здійснення психологічного та педагогічного забезпечення:

-  сформовано класи з наповнюваністю 12 учнів – спеціальні класи; до 20 учнів – загальноосвітні класи;

- на жаль, на звернення адміністрації закладу до управління освіти і науки міськвиконкому щодо введення посади заступника директора з навчально-виховної роботи для здійснення дослідно-експериментальної роботи безпосередньо отримано відмову;

6) проведено певну роботу щодо матеріально-технічного  забезпечення умов, необхідних для здійснення психологічного та педагогічного забезпечення:

-  побудовано зал ритміки для проведення розвиткових занять;

- силами педагогів облаштовані кабінети логопедів (3 кабінета), психолога, вчителя-дефектолога;

-  облаштовано тренажерну залу для занять фізкультурою та спортом;

- наразі ведуться роботи щодо облаштування кімнат для психологічного розвантаження учасників освітнього процесу, створення сенсорної кімнати.

Відповідно до четвертого із поставлених завдань

(апробувати та експериментально перевірити побудовану модель психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти)

 забезпечено інформованість та навчання педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки, сучасних інтерактивних педагогічних технологій та засобів навчання:

-          проведено засідання педагогічних рад школи-інтернату з тем: «Створення гуманістичного виховного простору в педагогічному процесі як найважливіший фактор для соціалізації особистості учня» (жовтень 2016 р.);

«Система педагогічних чинників, спрямованих на гуманізацію освітнього простору та соціалізацію особистості в умовах експериментального навчального закладу» (січень 2017 р.).

-          засідання науково-методичної ради щодо забезпечення сприятливих

організаційно-педагогічних умов реалізації завдань І та ІІ етапів експерименту;

-    інструктивно-методичні наради адміністрації за участю членів  Ради школи,     

      де обговорено тематику, проблематику дослідження,

      питання практичної реалізації ідей співробітництва та партнерства,

      саморегулювання і самоуправління професійно-педагогічною діяльністю   

      вчителів в умовах дослідно-експериментальної роботи.

-          засідання методичних об’єднань вчителів сплановані таким чином, щоб урок, проведений з використанням методів, прийомів гуманної педагогіки сприяв співробітництву, розвитку, вихованню учасників навчально-виховного процесу;

-          проведено науково-методичні консультації з метою підготовки педагогів до участі в дослідно-експериментальній роботі та реалізації завдань експерименту відповідно до професійних запитів і потреб;

-          здійснено інформаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи, що передбачало оновлення структури науково-методичної роботи в школі з урахуванням завдань експерименту, організацію та проведення науково-методичних заходів з проблеми дослідження:

-           співбесіди (індивідуальні, групові) з членами педагогічного колективу про роль та значення гуманної педагогіки та її відмінність від авторитарної педагогіки;

-           науково-теоретичний семінар «Теоретичні основи дослідно-експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в загальноосвітньому навчальному закладі» проведено науковим керівником Всеукраїнського експерименту, президентом Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки Круком С.Л. (участь взяли 47 педагогів закладу);

-          директор школи Кисла Т.А. та заступник директора Щербанюк О.В. були  учасниками  авторського семінару «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки» Ш.О. Амонашвілі (13-14 жовтня 2016 р.) в м. Києві.

-          заступник директора школи Щербанюк О.В. взяла участь у Одинадцятих Всеукраїнських Читаннях з гуманної педагогіки (15-16 жовтня 2016 р.) в м. Києві;

-  8-9 червня 2017 р. 26 педагогів закладу взяли участь в роботі  триденного педагогічного семінару-тренінгу для вчителів Дніпропетровської області: «Розвиток цілісного мислення молодших школярів на уроках еколого-етичного курсу «Світ Краси» з гуманно-особистісним підходом», проведений КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за сприянням Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки в м. Дніпро.

- оновлено сайт школи, уведено структурний компонент “Експериментальна робота”.

Відповідно до п’ятого із поставлених завдань

(розробити практичні рекомендації щодо психологічного і педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі)

здійснено коригування системи управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням впровадження дослідно-експериментальної роботи, що посприяло підвищенню ефективності управлінської діяльності, методичної роботи у школі.

Відповідно до шостого із поставлених завдань на засіданні науково-методичної ради підбито підсумки проведеної роботи і затверджено звіт.

Обговорено основні завдання на третій, формувальний, етап дослідно-експериментальної роботи:

– визначення критеріїв та показників і розробка методики перевірки ефективності впровадження теоретичної моделі у педагогічну практику;

– розробка навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

– апробація та експериментальна перевірка побудованої моделі психологічного та педагогічного забезпечення особистісно-зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому навчальному закладі;

– підбиття підсумків експериментального етапу.

Науково-методичною радою школи розроблено план проведення зборів колективу школи та батьківської громадськості з метою аналізу й корекції дослідно-експериментальної роботи у вересні 2017 року.

 

 

Нові акценти методичної роботи закладу

В умовах трансформації українського суспільства, коли відбувається ломка
 усталених стереотипів, зміна ціннісних координат, простежуються складні колізії у внутрішньому світі особистості, зростає роль гуманної педагогіки, спрямованої на плекання людини як творця свого життя. Саме гуманна педагогіка, яка визначатиме стратегію розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, свою головну місію вбачає у тому, щоб, говорячи словами С.Ф. Русової, «дати широкий, вільний розвиток усім духовним силам і здібностям дитини, який піднімає її особливу вартість і дасть майбутній людині змогу бути корисною для малого чи великого кола громадянства».

Педагогіка нової школи допомагає входженню дитини в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта і стратега життя. Школа – це простір дитини, тут вона не готується до життя, а живе і тому важливо вибудувати навчально-виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

Завдання колективу школи полягає у тому, щоб дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною.

 

 

Заступнтк директора з НВР Щербанюк О.В.